מדיניות פרטיות

מבוא

 • הנהלת אתר מקדמת בברכה את כל המשתמשים בשירותיה ובתכניה.
 • האתר "P-Move" נבנה למשמש כאתר הרשמי של החברה ומאפשר לציבור הגולשים בו בכל צורת מדיה האפשרית דרך האינטרנט לבצע גלישה, צפייה, עיון, הזמנת שירות וכיוצא בזה. במקביל לתקשר מול החברה בנושאים שונים ולרכוש שירותים אותם תציע החברה לשימוש בחנות המקוונת ובפנייה פיזית באמצעות האתר מעת לעת.
 • בכפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן הנכם מתבקשים לקרוא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתכם ואישורכם לאמור בתנאי שימוש אלה.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידכם באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינכם לבין החברה. עקב כך, הנכם מתבקשים לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון מדוקדק.
 • למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל הפרטים שמסר באתר ו/או נובעים מפעילותו באתר ולרבות כל המידע והנתונים שנאפסו ונאגרו ו/או יאספו במהלך שימושו באתר ויאחסנו במאגר המידע של החברה. הרישום ו/או שימוש באתר מהווה הסכמה ואישור של המשתמש לאחסן ולאגור מידע כאמור ולעשות בו כל שימוש בהתאם לדין.
 • תקנון זה מוסיף על יתר התקנונים הפרטניים המופיעים באתר "P-Move" ובמקרה של סתירות או אי התאמות בין תנאי תקנון זה לבין תנאי התקנונים הפרטניים האמורים, יגבר האמור בתקנונים הפרטניים על האמור בתקנון כללי זה בכל הקשור לשירותים השונים הניתנים באתר "P-Move", עליהם חלות הוראות התקנונים הפרטניים, ובמידה סבירה לעדכונם המלאה ניתן ליצור קשר טלפוני מול החברה בכל עת סבירה.
 • אם אינכם מסכים לתנאי מתנאיו של תקנון האתר זה הנכם מתחייבים שלא לעשות כל שימוש באתר "P-Move".
 • בכל מקום בתקנון זה ואתרנו משתמשים בלשון רבים עם הכוונה הן לזכר ולנקבה כאחד.

תנאי שימוש ופעילות באתר והמערכת

 • חברת "P-Move" ומפעילת האתר רשאית למנוע מהגולש ו/או צרכן את ההשתתפות באיזה מהרכישות באופן זמני או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
 • השימוש במערכת חברת "P-Move" ניתנים אך ורק לחברה ו/או בתוך החברה שבצע את הרכישה, ואינם ניתנים להעברה בשום צורה ואופן לגוף ו/או חברה אחרת, גם לא בחלקם.
 • המערכת על תמונותיה באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המערכת הסופית המשמשת את הלקוח, הן בשל עדכוני המערכת ו/או פיתוחה המתמיד ו/או שינויים הנערכים במערכת מעת לעת.
 • חברת "P-Move" שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לבטל עסקה ו/או מבצע על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית, או במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך העסקה ו/או מבצע או ביצועה, או במידה ותחול טעות בתום לב בתיאור, הזנת נתוני העסקה, ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה ו/או חלק ממנו.
 • לאחר ביצוע הזמנה תקבלו הודעה ראשונית על התקבלות פרטי הזמנתכם בתוך המערכת. שימו לב: אישור זה אינו מחייב את "P-Move" ומפעילת האתר הוירטואלי ו/או מי מטעמו לספק את המוצרים שהזמנתם, והוא רק מעיד שפרטי הזמנתכם התקבלו במערכת.
 • בזמן הגלישה והשימוש באתר "P-Move" החברה רשאית לעשות שימוש ב- cookies ("עוגיות" – חלקי מידע המאוחסנים בדפדפן של המשתמש) בכדי לספק הן למשתמש שירות יעיל ונוח והן לשימושים פנימיים של החברה.עם זאת המשתמש יכול שלבחור שלא לאפשר שימוש ב – cookies בזמן גלישתו באתר.
 • החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככלו הניתן, על סודיות המידע המאוחסן ונאגר במהלך הגלישה באתרנו ו/או בזמן מסירת המידע ע"י המשתמש. למרות האמור, החברה לא תהא אחראית, בכל מקרה, לכל נזק שהוא, עקיף ו/או ישיר, שיגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה מפגיע במידע ו/או שימוש לא מורשה בו לרבות במקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכוח עליון.
 • חברת "P-Move" רשאית בכל עת ועת לשנות, להוסיף ו/או לצמצם את מגוון המוצרים המוצעים והן הנחות, מבצעים, מחירים ומתנות באתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 • המשתמש מצהיר, מתחייב ומאשר כי הנו אחראי בלעדית לאיכות ונכונות המידע שהעביר לחברה "P-Move" והינו הבעלים ובעל הזכות הבלעדית לעשיית שימוש במידע המערכת עבורו ו/או בשמו הוא מבקש את שירותי המערכת ו/או השימוש בחלקי המערכת מהחברה "P-Move" והן עבור החברה ו/או בתוך חברתו בלבד.

תנאים כלליים

 • אתר זה, וכל המידע הכלול בו, לרבות הסימנים המסחריים, הוא זכות יוצרים של החברה "P-Move". אי לכך לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם, למכור להפיץ או לשנות חלקי מידע המופיעים באתר זה ("P-Move") ללא אישור בכתב ומראש של החברה למעט במקרים של הורדה של מידע בסיסי ו/או חלקי לשימוש אישי ולא מסחרי בלבד. יתרה מזאת כל הסימנים המסחריים, סמלים, תמונות והאייקונים המוצגים באתר זה הינם קניינה הבלעדי של החברה ו/או שהיא בעלת הרישיון לשימוש בסימן מסחרי זה, בין אם רשומים ובין אם לא.
 • אין באמור באתר זה כדי להיות לאישור או לזכות השימוש בסימן מסחר כלשהו של החברה ללא אישורה המוקדם בכתב ו/או דוא"ל מתאם החברה.
 • החברה "P-Move" שומרת על זכותה המלאה לשנות את תנאי התקנון זה ותנאים אחרים המופעים באתר מעת לעת, אולם כל שינוי יחול אך ורק על המערכת, ו/או שירותים שנרכשו לאחר השינוי.
 • החברה "P-Move" יכולה לשנות את מבנה האתר, מראהו, תנאי השימוש, תכונו בכלל וזמינותם של כל השירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו חלקי ו/או מלא וזאת מבלי להודיע על כך לרוכש, משתמש, גולש וכל באי האתר מראש.
 • החברה "P-Move" רשאית להפסיק ו/או למנוע את ההתקשרות ו/או הגישה של הגולש, רוכש או צרכן לכל חלק שהוא באתר בכל שלב ללא הודעה מראש.
 • החברה לא תישא באחריות חלקית/מלאה בשום אופן וקשר לפעילות בלתי חוקית של הרוכש, הצרכן או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה ובכפוף לתנאי החברה.
 • החברה "P-Move" שומרת בכל עת לעצמה את הזכות המלאה להפסיק את פעילות האתר, לבטל את הקניות ולהשיב לרוכש את ערך השובר ו/או הקופון שלא מומש על פי שיקול דעתה ו/או במידה ויתברר לה שמתבצעת פעילות בלתי חוקית וללא כל הודעה מראש.
 • החברה "P-Move" ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכך שהשרת עליו נמצא האתר, יהיה נקי מוירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשבם האישי, טלפון סלולארי וכל אמצעי לגלישה של הרוכש או בציוד אחר של הרוכש בזמן שזה נכנס לאתר ו/או רוכש/גולש באמצעות האתר ו/או משתמש באתר בכל דרך אחרת.
 • החברה "P-Move" רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר הכולל בין היתר, את מראהו, היקפו וזמינות השירותים הניתנים בו, כלל זה חל גם על כל היבט אחר הכרוך בתוכנו.